پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

تاثیر شرایط طبیعی و فیزیکی بر روند مهاجرت بی رویه ساکنان شهر نوش آباد در قدیم

شهر نوش آباد با همه وسعت و آبادانی که در گذشته داشته و رونق کشاورزی و سرسبزی و جمعيت بسيار بالای آن در صده های گذشته به دلايلی از وسعت و آبادانی و گستره جغرافيايش کاسته شده تا جايی پيش می رود که جمعيت آن در سال ۱۳۶۰ به ۵۰۰۰ نفر کاهش می يابد.در دو مرحله شهر اسير سيل بنيان کن و ويرانگر معروف به سيل برزکی در ۸۰ سال پيش و سيل ديگری حدودا در ۵۰ سال قبل نوش آباد را به کلی ويران ميکند قبل از آن هم مرض وبا در شهر شيوع پيدا می کند و در کنار آن خشکسالی و قحطی که می گويند بيش از ۸۰۰۰۰ نفر از جمعيت شهر ميميرند.گورهای دسته جمعی و قبرستانهای متعدد در جنوب شهر و حاشيه رودخانه سوک چم ودر حاشیه جاده آران و بيدگل و زمينهای شهرداری گواه بر اين مدعاست .هنوز هم در هنگام حفاری لوله و کارهای عمرانی اين سردابه ها دهان باز می کند و اسکلتهای موجود در اين سردابه ها نشان از گور های دسته جمعی است.می گويند تلفات زمان قحطی آنقدر بالا بود که مرده هارا با لباس و خيلی ها را نيمه جان در اين سردابه ها دفن می کردند حتی فرصت غسل و کفن هم نبوده.به خاطر جلوگيری از شيو ع بيماری جنازه ها را دسته جمعی در سردابه ها رها و درب ورودی آن را با خشت و گل و خاک محکم می کردند .از طرفی شهر نوش آباد به خاطر واقع شدن در حاشيه کوير مرکزی و قرار گرفتن در مقابل تند بادهای کويری و پيشروی شن های روان و سيل و قحطی تمام اين عوامل شهر آباد را به شهری سوت و کور و خالی از سکنه تبديل می کند .حدودا تا ۳۰ سال پيش ساکنينی که در نوش آباد باقی مانده بودند و مهاجرت نکردند به کار کشاورزی مشغول و در دشت های کويری کشاورزی می کردند به خاطر رونق زندگی شهری و پيشرفت صنعتی و رونق جاده کاشان به تهران ؛و فاصله زيادی که به شهر داشتند به حاشيه جاده قم کوچ کرده و به روستاهای آب شيرين ؛سن سن؛مشکان ؛مهاجرت می کنند و هنوز هم در اين روستاها با خانواده هايشان يه سر می برند.پسوند فاميلی اکثر این افراد نوش آبادی بوده که لهجه تمام ساکنين اين روستاها  گويش نوش آبادی بوده که به راحتی قابل قياس و شناسايی با مردم کنونی شهر نوش آباد می باشد.(مخصوصا روستای آب شیرین)