پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

نوش آباد در ۱۱۰سال قبل

تا ۳۰سال قبل زمینهای زراعی نوش آباد توسط قنوات آبیاری میشد.البته شرایط آب و هوایی و ایجاد دشت کویر حدودا ۲۰۰سال گذشته دارای چشمه و باغات متعدد بود .به علت خشکی چشمه ها و کم آبی رو به هدایت آب از کوههای کرکرس به وسیله حفر قنات به نو ش آباد و دشت های پایین دست در کویر روی آوردند.در کتاب دهخدا یا فرهنگ لغت معین به ۳۳ چشمه قنات نوش آبا  اشاره شده است از جمله:۱.فیض آباد۲.شمس آباد۳.تقی آباد۴.میرزاتقی۵.محمد آباد۶.قولولو۷.قوام زنگ۸.کوا۹.کدیش۱۰.شجاع آباد۱۱.اسحاق آباد۱۲.تاج آباد۱۳.جلال آباد۱۴.الاغ بند۱۵.غیاث آباد۱۶.مصتوفی۱۷.رحمت آباد۱۸.نور آباد۱۹.معین آباد۲۰.احمد آباد۲۱.دونه گرد۲۲.حسن آباد۲۳.اقبالیه۲۴.حسین آباد۲۵.عبدل آبادو...   

در کتاب قم نامه تالیف مدرسی طباطبایی مهرماه ۱۳۵۶بر گرفته از کتابچه حالات و کیفیت بلده و بلوکات و مزارع دارالمومنین کاشان نوشته شده در سال ۱۲۹۶ ه.ش از مجموعه ناصری ؛اینگونه در باره نوش آباد آمده است:

قریه نوش آباد

از قراءمعتبر بزرگ است که چهار مسجدو شش حمام و چهل ویک دکان کاسبی داردو در جلو بند ریگ واقع است.اگر چه اراضی رشوه خوار دارد رعیت آنجا با سلیقه زراعت می کنندو پنبه کاری خوبی دارند.باغات انار و انجیر دارد.مشروب به دو رشته قنات مخصوص خود است.حاصل جو و گندم و جوزق و کرچک و خربزه و هندوانه داردو کرم ابریشم آنجا بسیار است.

مالیات ـ نقد:۲۲۵۲تومان و ۹هزارو ۳۷۰ دینار؛ جنس :حبه ۱۰ خروارو ۶۵ من/کاه ۹ خروارو ۴۰ من

نقوس : ۲۷۶ خانه/ ـ۳۶۵۴نفر(ذکور : ۱۱۲۸ نفر ؛اناث : ۱۱۹۷نفر ؛اطفال : ۱۳۲۹نفر)