پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

تصویر خاطره انگیز

تصویری که درسال ١٣٨١برای اولین بار در تاریخ عمر این معماری گرفته شد خاطراتی مخاطره انگیز را برایم زنده می کند ورود از چاهی که هم برق ٢٢٠ولت برای تامین روشنایی اش برده بودم هم گاز آبهای داخل چاه که مرا گرفتار خود کرد.و نبود امکانات مناسب تنفسی و حفاظتی به هر حال دلی به دریا زدم و برای اولین بار وارد این فضاهای اسرار آمیز شدم و به تهیه فیلم از اویی ها اقدام کردم که با دست پر و تهیه ۵دقیقه فیلم از ١٢زیر زمین بیرون آمدم و حرفهایم را مستند منتشر کردم.

از سطح اطاقها تا سقف از١٨٠سانتی متر ارتفاع فقط ۶٠سانتی متر آن خالی و بقیه با رسوبات سیل و آبهای فاضلابها پر شده بود.ورود از دریچه چاهی که انسان به سختی از آن عبور می کند و هیچ دستگاهی برای تامین هوا وجود ندارد و حتی هیچ کسی از ورودم به ١٢متر زیر زمین اطلاع نداشت ریسک بزرگی بود.در ٢مرحله خفگی و برق گرفتگی در آن فضای خیس و مرطوب یادش به خیر خدا خواست و خدا کمک کرد و همیشه می گویم ریسمانی بر گردنم انداخته است دوست /هرکجا می کشدم آنجا نکوست

از آن زمان تا الان هر ایران دوستی با دیدنش ابراز افتخار شکوه و بالندگی کرد برای من بس به خطراتش می ارزید.هر چند حق الکشف و ثبت کشفش را کارمند میراث کاشان خورد.

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد/رنج گل بلبل کشید و حاصلش را باد برد