پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

شقایقی" فراتر از قانون

متن زیر در شماره 12ماهنامه بهشت پنهان منتشر شده که می خوانید   http://beheshtp.blogfa.com/post-89.aspx

شقایقی" فراتر از قانون

 

 

 

 

 

با تامل در صحبت های رئیس شورای برزک و عملکرد شهردار محمود اشرفی به عدم هماهنگی بین شورا و شهرداری و انجام پروژه های غیر ضرور و غیر کارشناسی بر می خوریم.

علت چیست؟ شهردار که نه متخصص و نه سابقه مدیریتی دارد، با توصیه و کمک شقایقی سکان مدیریت شهرداری شهری را به عهده می گیرد که تازه شهر شدنش نیازهای متفاوت و متعددی را پیش روی او قرار می دهد.

شقایقی که خود با غوغا سالاری مطبوعاتی و متناسب با شرایط مکان و زمان گاه در طیف اصول گرا و گاه اصلاح طلب مراحل ترقی را پیموده است. اینک با استفاده از رانت های به دست آمده یکی از کارمندان سابق خود را برای این کار معرفی کرده و تلاش می کند تا شهر تازه تاسیس برزک پله ای شود برای صعود دوستان قدیم.

و اینگونه عزل و نصب های ملوک الطوایفی با جامه ای زیبا از سازو کارهای به ظاهر قانونی باعثی می شود برای انجام اموری که متقابل منافع عامه مردم است.

و این فرزندان رانت، افکار عمومی را جک و خنده ای بیش نمی دانند. چرا که از متن آن برنخواسته اند.