پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

قطعی شدن سفر رئيس جمهور به شهرستان کاشان

با توجه به ارتباط تلفنی و حضوری با مسئولین شهرستان آران و بیدگل؛سفر دکتر محمود احمدی نژاد ؛ریاست محترم جمهوری را در هفته آینده تایید نمودند. 

خبر بعدی اینکه استقرار دفتر اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل دردو گزینه خانه تاریخی بنی طباء بیدگل یا خانه تاریخی افتخار آران در روزهای آینده مستقر می شود.حکم انتصاب ریاست اداره به آقای مهندس محسنی تبار یکی از کارمندان سابق اداره میراث فرهنگی اصفهان محول گردیده است.