پایگاه خبری نوش آباد

شهر تاریخی نوش آباد در شمال کاشان با بیش از 12000نفر جمعیت و پیشینه تاریخی 7هزار ساله و بیش از 50 اثرتاریخی و باستانی ارزشمند و مهمترین آن معماری دست کن اعجاب انگیز زیر زمینی میباشد

استوار با صلابت چون کوه؛صبور وآرام چون رود؛مظلوم و زخم خورده چون جگر پاره عاشق

این صلابت و استواری و افتخار که با استقامت و تلاش مردان کهن این دیار بر پا شده و در دل کویر و بر سر رهگذران جاده ابریشم چون مامن امن و آرام جا گرفته و چون دل شکسته و زخمی عاشق از یاد رفته اسمش سی زان است.به بزرگی و وسعتش در منطقه یافت نمی شود ؛زیبایی و با شکوهیش مثال نازدنی است.در مقابل هر نا ملایماتی چون کوه استوار مانده و بعد از گذشت قرنها و طی مسیر پر تلاطم ؛دنبال دستان نوازش گری است تا تاریخ را در سایه سار محبت و لطافت این نثل کهن از خاطرات گذشته برایمان بازگو کند۰اگر بتوانی خودت را با خاک و خشتش اجین کنی یقین داشته باش اسرار ناگفته چند صد ساله اش را برایت بازگو خواهد نمود.

وقتی کاروانیان از گرد راه دیوارهای استوارش را از دور می دیدند ؛خستگی راه از تنشان زدوده می شد؛وقتی اشتران و چهار پایانشان را در بار انداز این قلعه برای استراحت می بردند ؛جانی دوباره می گرفنتد؛زمانی را به یاد می آوری که از چاه قناتی داخل قلعه با دلو و طناب آبی خنک و گوارا بیرون آورده و صورت از راه رسیده گان و خسته را طراوت می بخشد.همه و همه این مهربانی ها به خاطر خاکی بودن وجود این قلعه و مردمان با صفا و خاکی اش می بینی.این قلعه با ۱۱۸۵۰ متر مساحت بزرگترین قلعه تاریخی در ایران است که هیچ کس حاضر به اعتراف این حقیقت نیست.افتخار می کنم سایه قلعه سیزان بر سرم است.من زاده این خطه پر افتخارم.

سیزان در حاشیه شرقی شهر واقع گردیده است.۸ برج دیدبانی و دو در ورودی دارد .امارات و بناها و شاه نشین های این قلعه به کلی ویران شده.در زیر آن دخمه های اسرار آمیز و پناه گاههایی حفر شده که برای پناه از دست غارت گران در آن مخفی می شدند.خاطرات زیادی در دل دارد .باید از نزدیک ناظر این واقعیت باشی تا حقیقت برایت روشن شود.