برگزاری مجمع عمومی انجمن فعالان توسعه گردشگری شهر نوش آباد

١.حسین میرزاجانی نوش آبادی تعداد رای ٢١

٢.حمیدرضا موحدی فر  تعداد رای ١٩

٣.محمد علی جعفری تعداد رای ١۶

۴.ماشاا...سیاخانی تعداد رای ١۶

۵.محمد انتخابی تعداد رای ١٢

آقای رحمت ا... نیکی و حمید رضا غلامیان هر دو با کسب ٨ رای به عنوان اعضاء علی البدل انجمن انتخاب شدند.

در ابتدای جلسه با کلام ا... مجید شروع و بنده هم به عنوان مدیر عامل انجمن دوره قبل به عملکرد وفعالیتهای گذشته و تشریح آنها پرداخته و سپس انتخابات برگزار گردید.

در حین برنامه در فضای سنتی سفره خانه حضار با چای پذیرایی و از عملکرد هیئت مدیره قبلی با تشویق و صلوات از آنها تقدیر به عمل آمد.

تصاویر مربوط به جلسه می باشد.

    

/ 1 نظر / 3 بازدید
ایرانی

ما همه با هم یا علی مدد رأیمان بر رأی ، یا علی مدد موسوی یاره ،جان به کف داره ما همه یارش ، یا علی مدد