قطعی شدن سفر رئيس جمهور به شهرستان کاشان

با توجه به ارتباط تلفنی و حضوری با مسئولین شهرستان آران و بیدگل؛سفر دکتر محمود احمدی نژاد ؛ریاست محترم جمهوری را در هفته آینده تایید نمودند. 

خبر بعدی اینکه استقرار دفتر اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل دردو گزینه خانه تاریخی بنی طباء بیدگل یا خانه تاریخی افتخار آران در روزهای آینده مستقر می شود.حکم انتصاب ریاست اداره به آقای مهندس محسنی تبار یکی از کارمندان سابق اداره میراث فرهنگی اصفهان محول گردیده است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
اميرحسين

آقای محسنی تبار از دوستان و آشنايان من است.پسر زرنگ و در عين حال زبلی است و البته رابطه خيلی خوبی با امينيان دارد.قبلا هم مسئوليت اداره ميراث فرهنگی نطنز را بر عهده داشت.